Hlavná stránka
 ... venujem
 Andrejkovi ...    
štruktúra stránky
ODBORNÍCI
> problémyy správania

> ..o téme
> zoznam literatúry
> prečo sa Chris...
> detský autizmus
> svet sám osebe
> zvládanie správania
> ABC autistic. triedy
> je to autizmus?
> autistické spektrum
> možnosti riešenia
> problémy správania
> vzdeláv. v školách

 

 

 

 


PROBLÉMY SPRÁVANIA U AUTISTICKÝCH DETÍ
Phil Christie
Sutherland House School, Nottingham

AKO ZVLÁDNUT BEHAVIORÁLNE PROBLÉMY, ZÁSADY

Všeobecný úvod
Tento materiál by mal poskytnút len všeobecné informácie o správaní, ktoré spravidla spôsobuje problémy tým, ktorí prichádzajú do kontaktu s autistickými detmi. Je urcený tým, ktorí majú malé alebo žiadne skúsenosti s autistickými detmi a ich problémami. Materiál nemá slúžit ako špecifický program ucenia pre urcité dieta, skôr sa snaží zamerat na rôzne prejavy správania ktoré sa môže vyskytovat v bežných situáciách v škole, najmä v herni, ale aj v jedálni ci triede atd.
Nie je možné a ani velmi úcinné, napísat "receptár" ktorý by nám poradil, že na urcitý prejav správania by sme mali vždy reagovat urcitým spôsobom. Keby to bolo také jednoduché! Namiesto toho sme sa snažili poukázat na najdôležitejšie okolnosti každého jedného problému, na niektoré stratégie ktoré by mohli byt úcinné, ako aj na možné problémy pri ich praktizovaní. V rámci týchto stratégií neexistujú jednoznacne správne alebo nesprávne spôsoby ako riešit urcité problémy správania. Co funguje u jedného, nemusí fungovat u druhého (ako u dietata, tak aj u terapeuta). To, co je úcinné u jedného dietata, môže zhoršovat rovnaké prejavy u druhého dietata. Nezabúdajte, ak máte akékolvek pochybnosti o spôsobe akým sa snažíte vysporiadat s problémami správania, poradte sa s odborným personálom, ktorý pracuje s týmto dietatom, poradte sa so skúsenejšími!

ÚVOD
Psychológovia a další odborníci ktorí sa zaoberajú problémami správania detí, považujú za velmi vhodné pozerat sa na tento problém v zmysle prístupu N, S, D.
Náznaky (co predchádza správaniu)
Správanie (co dieta aktuálne robí)
Dôsledky (co sa stane ako následok správania)

Prvé otázky na ktoré by sme si mali odpovedat sú:
Náznaky
Co mohlo spôsobiť, že sa dieťa takto správa
Správanie
S akým správaním sa máme vysporiadať?
Dôsledky
Čo môžeme urobiť ak sa takéto správanie objaví

Čo môžeme urobit, aby sme znížili pravdepodobnost výskytu takéhoto správania?

NÁZNAKY (co predchádza problémovému správaniu)
Co by mohlo spôsobovat, že sa dieta správa práve takto?
Pri niektorých problémoch správania je odpoved na túto otázku zrejmá. Napr. ak dieta kricí a búcha si hlavu ked sa ho snažíte odviest z pieskoviska, je pravdepodobné že to robí preto, že chce pokracovat v cinnosti. Pri iných problémoch sú príciny omnoho nejasnejšie a preto potrebujete získat viac informácií. To znamená: opýtat sa niekoho z triedneho personálu - kto dieta velmi dobre pozná, ale aj pozorovat dieta ci sa urcité správanie opakuje. Vo všeobecnosti platí: pri vypracúvaní plánu ako sa vysporiadat s urcitým problémom správania, je nevyhnutné získat tolko informácií o nom, kolko je len možné. Niekedy si personál robí podrobné poznámky a záznamy o tom, ako dlho alebo ako casto sa urcité správanie u dietata vyskytuje. Pokúste sa byt maximálne pozorný a všímavý!
Co môžeme urobit, aby sme znížili pravdepodobnost výskytu urcitého správania?
Nie vždy môžeme urobit nieco pre to, aby sme predišli urcitému správaniu, nie vždy je dobré predíst urcitým prejavom správania. V predchádzajúcom príklade sme mohli predíst tomu, aby dieta zacalo na pieskovisku kricat, (tým, že by sme ho nechali hrat sa tam celý den). Ale ak by sme to urobili, dieta by nikdy nezískalo iné skúsenosti,pretože sme mu ich neponúkli. Na druhej strane: ak by sme dietatu vysvetlili (pren pochopitelným spôsobom), že sa za chvílu bude musiet presunút k inej cinnosti a o chvílu sa k nemu vrátili a pokojne ho odviedli za ruku, je možné že by sme sa vyhli kriku! Ako vhodná náhrada za cinnost ktorou sa dieta zaoberá, by mohlo byt nieco, co nám poradí ucitel dietata.
Nikdy sa nám nepodarí vyhnút sa problémom správania, kým nebudeme brat do úvahy celkové prostredie, v ktorom dieta funguje, ako aj prístup ktorý k nemu máme. Uvádzame niektoré aspekty, ktoré by sme pri tom mali mat na zreteli:
Celkové prostredie
1 Fyzické prostredie
Prostredie by malo byt po celý cas bezpecné a pre dieta príjemné. Mnohé z detí nie sú schopné povedat nám, že sa necítia príjemne, že sa niecoho boja atd. Myslite na to, ci im nemôže byt horúco alebo chladno, ci im nesvieti slnko priamo do ocí, ci nie sú pocikané, ci im nie sú šaty ci plienky pritesné a pod. Niektoré autistické deti nemajú obzvlášt rady špinavé ruky, takže zabezpecte aby si ich mohli po každej cinnosti umyt...Pozícia v sede je velmi dôležitá a mnohé úlohy alebo cinnosti sú ovela tažšie, ak je táto poloha nesprávna - co môže viest k frustrácii dietata.
2 Atmosféra
Pokúste sa udržat atmosféru pokojnú, srdecnú a pozitívnu. Môže to znamenat: premiestnit deti ktoré sú vycerpané alebo rozladené - aby sme sa vyhli narušeniu rovnováhy ostatných detí.
Ked sa dieta presúva do herne, malo by sa za ideálnych okolností zacat zaoberat nejakou cinnostou ešte predtým, ako ho clen personálu opustí.Hoci niektoré deti potrebujú urcitý cas aby sa zbavili prebytocnej energie - usadte tie deti, ktoré sa prechádzajú alebo pobehujú bez úcelu. Vyhýbajte sa zvýšenému tónu hlasu: velmi casto je nevyhnutné byt na niektoré deti prísny a jasný v požiadavkách, ale aj vtedy sa pokúste zostat kludný! Vysoký hlas môže len podráždit mnohé deti. Takže: snažte sa neprestimulovat deti tým, že im ponúknete príliš vela cinností, alebo tým, že ich zamestnáte príliš neviazanou ("hlucnou, búrlivou") a drsnou hrou. Tento druh hier môže byt velmi cenný, ale dávajte pozor aby vám deti neprerástli cez hlavu! Niekedy je vhodné dávat detom neocakávané príkazy a požiadavky (pozri viac v kapitole: Prístup k detom).
3 Usporiadanie prostredia
Väcšina mladších detí sa cíti istejšie a štastnejšie v prostredí ktoré je usporiadané a plánované, v prostredí so známymi rutinami a ocakávaniami. U autistických detí to platí ovela viac a je to jeden aspekt ich správania, na ktorom je potrebné stavat (a niekedy považovat za prednost a výhodu). Velmi casto sa u autistických detí vyvinú malé rituály a zvyky, ktoré sa neskôr môžu stat obsesívnymi (pozri pri Správaní). Pokial sa triedny personál snaží redukovat nejakú obsesiu, netrápte sa príliš nad tým, ked dieta napr. v herni, v jedálni atd. trvá na tom, aby malo vždy tú istú stolicku, tú istú zásteru a pod. V skutocnosti môžu nastat situácie, ked sa práve takéto správanie dá využit na ukludnenie dietata, alebo na jeho presvedcenie aby sa zapojilo do nejakej cinnosti ktorú skôr nemá ako má rado. Takže: snažte sa držat známych rutín (napr. rešpektujte umývanie rúk po urcitej cinnosti, spievanie na konci hrových aktivít..)a zaobchádzajte s dietatom pokial možno dôsledne rovnakým spôsobom. Aktivity ponúkané v herni by mali byt:
(a) dostacujúce a rôznorodé
Nie príliš vela vybavenia, ktoré spôsobuje zmätok a prestimulovanie dietata. Vždy je jednoduchšie vybrat viac vecí pocas sedenia, ako upratovat porozhadzované predmety ktoré sa ukázali byt nepotrebnými. Presvedcte sa, že má dieta vždy k dispozícii nieco, co vyhovuje jeho potrebám a schopnostiam!
(b) vývinovo primerané
Môže viest k frustrácii a hnevu, ak dieta nútite riešit úlohy ktoré sú nad jeho schopnosti. Na druhej strane: dieta sa zacne nudit, ak sa má neustále zaoberat niecím , co zvláda príliš lahko. Pre väcšinu detí platí: existuje rozdiel medzi chronologickým vekom (aktuálnym vekom) a ich vývinovým vekom (ako daleko postúpili v jednotlivých oblastiach vývinu). Ked plánujeme aktivity dietata, dôležitý je práve jeho vývinový vek. Postupne, ako lepšie spoznávate každé individuálne dieta, bude vám to jasnejšie.V herni by mohol byt napr. zásobník (krabica s kartickami) vhodných, primeraných aktivít pre každé dieta.
PRÍSTUP K DETOM
Vždy sa snažte zachovat k detom pokojný, vrúcny prístup. Budte pripravený používat mnoho fyzického kontaktu (viac ako by sa zvycajne predpokladalo pri detoch rovnakého veku). Hoci individuálne reakcie sú rôzne, to, že autistické deti nemajú rady fyzický kontakt, je skôr mýtus ako pravda! Detské hry, rýmovacky s prstami, vytlieskavanie atd. môžu byt velmi cenné a zábavné a nemožno ich považovat za stratu casu. Fyzický kontakt pomáha utešit deti ked sú neštastné, ukludnit ked sú úzkostné, ale pomáha aj viest ich cez urcité cinnosti. V skutocnosti je aj naša pozícia velmi dôležitá. Budte pripravení znížit sa na úroven dietata. Ak tak urobíte, je ovela pravdepodobnejšie, že sa dockáte reakcie aj od velmi malých detí a budete menej hroziví pre úzkostné alebo plaché dieta.
K priamej konfrontácii s dietatom môžu viest situácie, ked sa snažíte priviest ho k cinnosti ktorú si samé nevybralo, alebo odviest ho od toho, co si vybralo. Sú to zmeny, ktoré si treba velmi dobre zvážit a pravdepodobne najdôležitejšie zo všetkého je: uvedomovat si úroven reci ktorú používate. Prakticky všetky autistické deti majú recové problémy a väcšina z nich rozumie len základným rutinným inštrukciám, ktoré vnímajú súcasne s videnou situáciou ktorá sa odohráva okolo nich. Napr. dieta roozumie inštrukcii "sadni si" ked vidí rozostavené stolicky, ale v inej situácii tejto istej inštrukcii nerozumie. My všetci niekedy precenujeme schopnost detí porozumiet nám a preto je potrebné neustále túto schopnost monitorovat. Je jasné, že naším cielom je maximalizovat šancu dietata porozumiet nám, ako aj reagovat na naše požiadavky a inštrukcie. Ale zvažujme pritom:
- Zaoberá sa dieta v tomto momente aj niecím iným? Mohlo by byt vhodné pozastavit jeho momentálnu cinnost (položit hracku...) predtým, ako ho požiadame nieco urobit?
Nepôsobia v okolí rušivé zvuky alebo iné zdroje rozptýlenia? Ak je to tak, bolo by lepšie odviest dieta na kludnejšie a menej rozptylujúce miesto.
- Je dieta zamerané vaším smerom? Všetky autistické deti majú urcité problémy s nadväzovaním normálneho ocného kontaktu s iným clovekom. Mnohé sa budú obracat úplne opacným smerom - tieto deti by mali väcšiu šancu porozumiet vám, ak sú navádzané pozerat sa vám do tváre.
- Je váš jazykový prejav dostatocne jednoduchý a jasný? Ak nie, skúste povedat to isté, ale iným spôsobom! (Napr.: je ovela jednoduchšie rozumiet inštrukcii: "Mišo,...pod sem,...oblec si zásteru,...nakresli dom!", ako inštrukcii:
" Podme Mišo, teraz si nájdi zásteru aby si mohol nakreslit na tabulu krásny obrázok!")
- Mohli by posunky alebo gestá pomôct? Hoci autistické deti majú problémy aj v porozumení gest, nielen reci, tie najbežnejšie (ukazovanie, dvíhanie rúk, kývanie hlavou väcšinou pomôžu. Používajte jednoduché posunky - vaša rec bude pre dieta jasnejšia a ovela jednoduchšia. Vyslovte meno dietata na zaciatku inštrukcie. Zvyknite si na to, najmä u tých detí, ktoré majú velmi slabé porozumenie. Ak poviete: "Mišo,...ideme spievat!", skôr upútate pozornost dietata na zvyšok vety, ako ked poviete len: "Ideme spievat!" Podobne, ak poviete:"Ideme spievat,...Mišo!", dieta sa síce otocí ked vyslovíte jeho meno, ale celý zvyšok vety nevníma!
- Ocakávate, že dieta bude reagovat? Vždy sa snažte pôsobit presvedcivo(aj ked práve neocakávate, že dieta bude na vás reagovat)! Dieta vycíti váhavú osobu a je menej pravdepodobné, že bude reagovat na jej požiadavky.
POZOR!
- Nepoužívajte privela otvorených otázok(kde je možných viac odpovedí). Reagovat napr. na otázku:"S cím sa chceš hrat?" je pre autistické dieta ovela tažšie, ako na otázku: "Chceš malovat alebo sa hrat v piesku?" Dávajte delom dve pozitívne možnosti.)
- Nedávajte dietatu možnost odmietnut. V prípade, že chcete aby dieta nieco urobilo, používajte pozitívne inštrukcie namiesto otázky. Napr. povedzte skôr: " Mišo, pod sa bicyklovat!", ako: "Mišo, nechceš sa bicyklovat?"
SPRÁVANIE
Dalej uvádzame tie prejavy správania, ktoré sú u autistických detí pomerne casté.
Nebojte sa, nikdy sa všetky tieto prejavy nevyskytujú súcasne! Avšak je velmi pravdepodobné, že pocas dlhšieho obdobia vývinu dietata sa stretnete s každým z nich!
Záchvaty zlosti
Opis: prejavy sú rôzne, od placu a kriku k vrieskaniu, kopaniu až bitiu... Môžu trvat od niekolkých sekúnd (v riedkavých prípadoch), až po jednu i viac hodín. Je velmi dôležité odlíšit, (co nie je vždy lahké rozpoznat),ci je dieta skutocne neštastné,alebo ci má tento záchvat pod kontrolou. Lahšie to rozlíšite ked budete deti lepšie poznat.
Poznámka: Zostante pokojní! Neexistujú žiadne rýchlo úcinné pravidlá, ale tieto by vám mohli pomôct (a budú ovela užitocnejšie ked budete dieta dobre poznat):
1. Pokúste sa potlacit záchvat v zárodku - ak vidíte, že dieta "speje" k záchvatu zlosti.(Dieta sa mu nedokáže samé vyhnút.) Záchvat zvládnete ovela lahšie, ked už nebude v pokrocilom štádiu. Mali by ste byt schopní rozptýlit záchvat v tomto štádiu. Pre zmenu: skúste povedat dietatu aby prestalo (použite vždy rovnakú vetu, napr.: "Už dost, to stací!").
2. "Absolvujte záchvat" - takéto správanie sa niekedy vyskytuje preto, že sa nám dieta nechce podriadit. Ked máte na dieta urcité nároky, musíte ich doviest až do konca! Inác sa dieta naucí, ža ak sa správa urcitým spôsobom, môže sa zbavit vašich požiadaviek. T.j. snažte sa správat tak, akoby k záchvatu vôbec nebolo došlo. Avšak budte pripravení na kompromis - znížte svoje ocakávania, aby ste nedoviedli situáciu do boja o to, kto je silnejší!
3. "Time out" (odklon pozornosti) - môže fungovat v prípadoch, ked má dieta záchvat pod kontrolou.
Cielom je, že dieta nedosiahne ani ocakávaný výsledok (svojím záchvatom), ani neupriami na seba pozornost (t.j. aby sa ním niekto v tomto momente zaoberal).
4. Obmedzenie - niekedy je nevyhnutné fyzicky obmedzit dieta, aby sme zabránili sebapoškodzovaniu, ci zranovaniu iných (pozri cast na konci - ako fyzicky obmedzovat dieta). Ak je dieta skutocne neštastné, je pren horšie nechat ho aby samé prekonalo tento stav.
Fyzické obmedzenie je jediný spôsob ako sa vysporiadat s "výbuchom". Nespoliehajte sa pri tom na seba samého! (V tom, že ste schopní samy udržat dieta.) Pravdepodobne budete potrebovat pomoc. Vždy rozprávajte pokojne a snažte sa ukludnit dieta. Nikdy však nepovolte fyzické obmedzenie priskoro. Niektorým detom pomáha, ked sú vytrhnuté zo situácie (na WC, umyt ruky alebo tvár). To je možné použit len v prípade, že má dieta záchvat v dôsledku bezradnosti a "neštastnosti". Obmedzenie je najúcinnejšie vtedy, ked sa dieta už zacína upokojovat.
5. Zvážte vplyvy (zvýšený hlas...) na ostatné deti.
Hyperaktivita
Opis: Autistické deti sú velmi casto hyperaktívne behajú hore-dolu, lietajú od cinnosti k cinnosti.
Poznámka:
Nevhodné - "predráždit" dieta (príliš vela nahánaciek a podobných hier)
- ocakávat, že dieta unavíte
- ocakávat, že dieta dokoncí úlohu bez vášho dozoru
Vhodné - zabránit "prepracovaniu" dietata
- zaujat dieta pozitívnou cinnostou a zostat s ním
- casovo obmedzit úlohu na dobu nevyhnutnú na jej splnenie
- byt si vedomí vplyvov na ostatné deti - ak jedno dieta pridlho pobehuje po triede, zvyšuje to aj aktivitu ostatných detí
Deštruktívnost
Opis: Deti môžu byt deštruktívne z rôznych dôvodov:
- pretože sa nedokážu niecím samé zamestnat
- pretože sú nahnevané alebo chcú upútat našu pozornost
Deštruktívnost sa môže prejavovat napr. hádzaním a trieskaním predmetmi. Niektoré stratégie, ktoré môžeme použit sú:
1. Ignorovanie - funguje ak sa dieta správa deštruktívne aby upútalo našu pozornost. Spociatku môže ignorovanie vyvolat ešte väcšiu deštruktívnost dietata (v snahe prinútit nás k reakcii). Snažte sa venovat pozornost dietatu vtedy, ked prestane hádzat a trieskat predmetmi. (Alebo ked ustanú iné prejavy deštrukcie.)
2. Napomenutie - jednoducho prikážte dietatu aby sa prestalo správat tak, ako sa správa. Funguje to však len vtedy, ak sa urcité správanie vyskytuje len zriedkavo. Ak je toto správanie zamerané len na upútanie našej pozornosti, je takmer isté, že napomínaním sa ešte viac vystupnuje.
3. Poupratovanie vecí - prinútte dieta, aby pozbieralo porozhadzované predmety. Ak je však správanie zamerané na upútanie vašej pozornosti, táto stratégia môže neželané prejavy správania len vystupnovat. Najlepšie je naviest dieta pokojným, vyrovnaným hlasom: "Teraz to pozbierame." Snažte sa ovládat a nezvyšovat hlas, ani venovat dietatu nadmernú pozornost.
4. Vyjednávanie - s rozumovo vypslejšími detmi rozprávajte a snažte sa s nimi "uzavriet obchod".
5. Predvídanie - u detí ktoré sa takto správajú casto predvídajte a snažte sa obmedzit možnosti aby sa dieta správalo práve takto.
Neochota, neústupcivost
Opis: ked dieta ignoruje, alebo jednoducho odmieta vaše požiadavky.
Doporucenia:
1. Predovšetkým: zopakujte vašu požiadavku, pozitívnym ale prísnym spôsobom.
2. Ponúknite dietatu vysvetlenie (ak je to vhodné) - preco od neho chcete práve toto?
3. Pevne, ale jemne fyzicky nasmerujte dieta k splneniu vašej požiadavky.
4. Budte pripravení mierne znížit vaše ocakávania a spýtajte sa samy seba: "Bol som spravodlivý?"
Agresivita
Opis: rôzne prejavy správania, ako napr.: strkanie, bitie, hryzenie, atd. namierené voci dospelým alebo detom.
Doporucenia: Ak sa dieta takto správa neprestajne, bude nutné vypracovat pren individuálny program, ktorý by
mohol zahrnat:
1. Ignorovanie/time out - ked sú tieto prejavy relatívne mierne a zdá sa, že dieta len ocakáva vašu reakciu.
2. Napomenutie - ktoré môže byt spojené s následným posadením dietata na stolicku.
3. Podnecovanie alternatívneho správania - ked sa dieta správa urcitým sociálne nezrelým spôsobom, podnecujte ho aby bolo napr. jemné atd.
4. Obmedzenie - pri závažných incidentoch, najmä ked° sú súcastou záchvatov zlosti.(Pozri str. 23)
Zapamätajte si:
- vždy zostante kludní a nikdy neoplácajte snažte sa predvídat a vyhýbat utešujte "obete" (dospelých aj deti)
dôležitejšia ako akýkolvek program je bezpecnost ostatných detí
- zaznamenávajte všetky incidenty do knihy incidentov
Repetitívne správanie
Opis: väcšina autistických detí je v niektorých prejavoch správania alebo hry repetitívna, napr.: opakovanie urcitých pohybov, hranie sa s hrackou len jedným a tým istým spôsobom...
Doporucenia:
1. Nie vždy je to skutocný problém a možno by ste skrátka len mali dopustit aby sa dieta za urcitých okolností mohlo takto správat. Takéto správanie možno využívat ako odmenu za nieco iné: "Môžeš sa íst válat, ked si pozrieš túto knihu..."), alebo môžete dovolit, aby malo dieta nejakú hracku v dohlade kým robí nieco iné (ale mimo dosah!)
2. Nasmerujte pozornost dietata na nieco iné - budete pravdepodobne úspešnejší ked ponúknete dietatu nejakú alternatívnu cinnost. Nezabúdajte: dieta musí byt vždy zamestnané!
3. Niekedy možno postací, ked dieta požiadate aby prestalo, ale snažte sa vyhnút neustálemu napomínaniu!
4. Autistické deti majú sklony opakovat urcité správanie ovela dlhšie než by ste ocakávali. Je nepravdepodobné, že by z vlastného popudu prestali!
Dotieravé otázky
Opis: verbálne deti casto kladú dookola tie isté otázky. Môže sa to vztahovat na to, co práve robia: "Co budeme robit ked dokreslíme?" alebo na nejakú udalost v minulosti: "Preco to auto na ceste trúbilo?"
Doporucenia:
1. Niekedy je najlepšie otázky ignorovat (je to velmi tažké), ale obycajne je lepšie na otázku raz, alebo urcitý pocet krát odpovedat. Ak dieta aj potom otázku opakuje, dajte mu najavo že ste otázku poculi, ale už na nu viac neodpovedajte (napr. : "Áno, pocul som ta..." alebo: "Ty vieš..." atd.) a potom zamerajte rozhovor na inú tému.
2. Pre cloveka, ktorý dieta nepozná, je niekedy tažké reagovat spôsobom 1. ale ak sú otázky príliš naliehavé, neustále odpovedanie na ne pravdepodobne nezredukuje množstvo dalších a dalších otázok.
3. Ak má otázka súvislost s nejakým strachom dietata, je nutné odpovedat na nu tak, aby sme dieta uspokojili.
Nadávanie, hrešenie
Opis: autistické deti niekedy opakujú neslušné výrazy alebo vety jednoducho len preto, že ich niekde poculi - uvedomujúc si ich zvláštny význam. Niekedy ich používajú primerane, ocakávajúc reakciu, inokedy len ako jazykový prvok ich "tárania".
Doporucenia:
1. Takmer vždy je najlepšie nevšímat si to. Dávajte si velký pozor na vlastné reakcie - snažte sa zakryt, že ste šokovaní. Pozor aj na reakcie iných detí - casto môžu viest k opakovaniu neslušných slov.
2. U detí, ktoré používajú neslušné slová primerane, môže pomôct ak ich naucíme vyjadrovat to isté, ale slušným spôsobom.
3. Niekedy pomôže ked skrátka "prediskutujeme" s dietatom jeho nadávanie. Dieta si uvedomí, že u nás nedosiahne ocakávanú šokovú reakciu.
4. Dávajte si pozor na to, ako sa vy samy vyjadrujete! (Nie vždy dieta nepocuje to, o com sme presvedcení, že to nemôže pocut!)
Krik, vrieskanie
Opis: môže to byt reakcia na nieco co nemajú rady, alebo sú z urcitého dôvodu nahnevané ci ustráchané, alebo sa im jednoducho páci zvuk ktorý vydávajú.
Doporucenia:
1. Aká je prícina kriku? Ak je to možné, odtránte ju!
2. Ak je krik vyjadrením protestu, potom ho ignorujte!
3. Povedzte dietatu aby prestalo, najlepšie je použit rovnakú formulku (napr.: "To už stacilo!")
4. Niekedy pomôže len ked sa dotknete perí dietata, prípadne pridáte: "pššt!"
5. Time out (odklon pozornosti) alebo premiestnenie dietata môžeme použit ako súcast urcitého programu.
Pozor na:
- rôznu toleranciu, ktorú máme k urcitým zvukom, rátajte s tým, že budete musiet pred krikom uniknút
- vplyv na ostatné deti a vplyv ostatných detí, možno bude nutné premiestnit "obecenstvo"
Vydávanie zvukov ako prostriedok na odizolovanie sa
Opis: niekedy deti vydávajú rozlicné zvuky v snahe odbit vaše snahy vyrušovat ich.
Doporucenia:
1. Povedzte dietatu aby prestalo!
2. Zvýšte hlas (bez hnevu!)
3. Skúste dieta prerušit - zatlieskajte, rázne nieco vyslovte, fúknite mu do tváre, zmente otázku atd.
4. Alternatívne môže byt zašepkanie vašej inštrukcie.
Absencia strachu, neuvedomovanie si nebezpecenstva
Opis: niektoré deti si vôbec neuvedomujú nebezpecenstvo, napr.: lezú na okná, skácu z výšok, rútia sa miestnostou...
Doporucenia:
1. Vo všeobecnosti platí: uvedomujte si všetky možné nebezpecenstvá - sklo, horúce predmety, elektrinu, mokré podlahy, jedy, atd. Hláste všetky nebezpecné pokusy detí ostatnému personálu. Predvídajte a ochranujte!
2. Upozornujte deti na nebezpecenstvá a ich následky.
3. Premiestnite deti z nebezpecnej situácie inde, ak je to nutné.
4. V niektorých prípadoch dopustite, aby k urcitým
udalostiam došlo, ale majte situáciu pod kontrolou!
Úzkost, strach
Opis: dieta sa niekedy až výnimocne bojí niektorých situácií. niekedy má tento strach rozumový dôvod, napr. motoricky zle koordinované dieta sa bojí lezenia, inokedy má strach iracionálneho pôvodu, napr. hrozí sa zašpinenia rúk, nechce si obliekat zásteru ci sediet na stolicke.
Doporucenia:
1. Vždy sa spýtajte samého seba:" Má dieta dôvod bát sa?". mali by ste sa pýtat každého, kto vám môže podat o dietati informácie.
2. Chránte dieta pred "racionálnym" strachom.
3. Niekedy je nutné vystavovat dieta jeho strachu, ale stupnovat nárocnost situácie a vždy ju mat pod kontrolou! Niekedy z toho môžete mat nepríjemný pocit - poradte sa so skúsenejšími! Možno sa zbavíte pocitu, že ste krutí.
Plutie
Opis: môže to zahrnat hranie sa so slinami alebo plutie na niekoho z vás
Doporucenia:
1. Ak sa dieta len hrá, skúste ho uspokojit inác: utrite mu ústa... a upozornite ho:" Nepluj!". Odvrátte jeho pozornost na inú cinnost.
2. Ak je plutie zamerané na ludí - niektoré deti, stací upozornit alebo prikázat poutierat sliny. Niekedy, ako pri iných negatívnych prejavoch správania, je najlepšie nevšímat si to! Nikdy nedajte najavo zhnusenie!
Konzumácia nevhodných látok
Opis: deti niekedy konzumujú piesok, lepidlo, mydlo atd.
Doporucenia:
1. Snažte sa dieta odradit a vysvetlit mu, aby si to, pokial možno, uvedomilo.
2. Ak to dieta opakuje, premiestnit ho z cinnosti.
3. Obmedzit prístupnost (toho co dieta konzumuje ale nemalo by).
4. Uvedomujte si všetky možné nebezpecenstvá - malé ostré predmety...Hláste personálu ak máte podozrenie, že dieta nieco prehltlo!
"Zbavovanie" sa oblecenia
Opis: môže to byt napr. vyzúvanie topánok veku neprimeraným spôsobom
Doporucenia:
1. Má dieta dôvod? Je mu teplo, nepohodlne, je pocikané...?
2. Ak dieta nemá skutocný dôvod, trvajte na tom, aby sa naspät oblieklo, ale nereagujte privelmi!
3. Nepripustite dieta k inej cinnosti, až kým nevyhovie vašej požiadavke.
4. Predvídajte - nedovolte, aby sa dieta zacalo takýmto spôsobom hrat (co zodpovedá nižšiemu vývinovému štádiu).
Pozor na:
"Popletenie" dietata - napr. topánky sa majú vyzúvat ked sa hráme na žinenke, ale inokedy nie.
Utekanie
Opis: môže sa vyskytovat ako hra (dieta chce byt nanhánané), alebo len bezúcelne pobehuje, alebo ide o vyslovenú snahu uniknút.
Doporucenia:
1. Pozor na potenciálnych "utekácov"!
2. Predvídajte a chránte - vždy zabezpecte, že záhrada a herna sú bezpecné.
3. Volajte na deti
4. Ak sa potrebujete vrátit, nedopustite aby sa premiestnovanie zo stanovišta na iné miesto stalo pre dieta hrou (ideme - nejdeme)!
Pasívne správanie
Opis: niektoré deti sedia neustále v ústraní a nerobia vôbec nic! Hoci nám tým aktívne nespôsobujú žiadne tažkosti, je to vážny problém!
Doporucenia:
1. Snažte sa nenechat tieto deti "vyparit sa" na nenápadné miesto bez toho, aby ste si ich všímali. Venujte im ich diel pozornosti, najmä pocas kludných dní.
2. Pozor na obsesívne hry, ktoré len vyzerajú byt konštruktívnymi!
3. Dávajte pozor na to, co deti majú - nemajú rady.
4. Skúste dieta zamestnat fyzickou, kooperatívnou hrou.
Sebapoškodzovanie
Opis: zahrna velmi casté hryzenie rúk, búchanie hlavy, vytrhávanie vlasov atd. Môžu mat pôvod vo frustrácii, ci strachu. Niekedy môže prerást do zlozvyku alebo spôsobu ako zahnat nudu.
Doporucenia:
1. Snažte sa dat dietatu iné alternatívy alebo odvrátit jeho pozornost.
2. Ak to dieta robí aby upútalo vašu pozornost, najlepšie je ignorovat ho. Ale: pozor na vystupnovanie týchto prejavov!
3. Povedzte dietatu aby prestalo a fyzicky mu v tom zabránte - ak je to nutné.
4. Ak je toto správanie neocakávané - môže mat dieta výnimocné dôvody? (zle sa cíti, zmenilo sa nieco v jeho rutine?) Spýtajte sa personálu!
5. Liecte medikamentózne, ak je to nutné.
Pozor na: spôsobenie zranenia

SÚVISLOSTI
Co môžeme urobit, ak sa takéto správanie u dietata objavuje? Niektoré stratégie sme už spomínali v kapitole: Správanie. Dalej uvádzame niektoré z týchto metód trocha detailnejšie:
Time out (odklon pozornosti)
Mnohokrát sa dieta správa urcitým spôsobom práve preto, aby upútalo našu pozornost, ktorá sama osebe je pre dieta odmenou. Naneštastie pre mnohé deti je vyhrešenie práve takou dobrou odmenou, ako napr. pochválenie, ktoré my samy považujeme za príjemnejší prejav pozornosti. Možno je to tým, že pre autistické deti je vzrušujúce ked sú napomínané. Ak je to tak, potom napomínanie, prejavy hnevu,... budú len stupnovat správanie ktorému sa snažíte zabránit. Namiesto toho aby sme sledovali svoje prirodzené inštinkty, mali by sme robit to, co by mohlo byt najúcinnejšie. V prípade správania ktorého cielom je upútat našu pozornost to bude znamenat, že dietatu urcite nevenujeme za urcité správanie taký druh pozornosti, ktorý je pren odmenou. Je to možné rôznym spôsobom a v rôznych situáciách.
a) Ignorovanie
Ako najjednoduchšia forma to môže znamenat: vôbec nekomentovat ked sa urité správanie objaví. T.j. nielen nehrešit slovne, ale ani nevyzerat nahnevane. Takto možno riešit menšie problémy, napr. nadávanie alebo plutie. V momente,ked sa dieta prestane správat neprijatelným spôsobom, snažte sa venovat mu nejakú pozitívnu pozornost, takže dieta ju spája s tým, ked sa správa urcitým - viac akceptovatelným spôsobom.
b) Ignorovanie a presmerovanie
Niekedy nie je možné celkom ignorovat správanie dietata, ale je súcasne nutné presmerovat ho na nieco iné. Tu je dôležité, že problémové správanie prejdete bez poznámok. Takže ked napr. dieta rozhadzuje Lego po miestnosti, namiesto toho že mu budete rozprávat aby nerozhadzovalo, chytte ho za ruku a povedzte mu: "Janko, pod, postavíme nieco!". Tento spôsob našich reakcií funguje u mnohých detí, pri rozlicných prejavoch správania (hádzanie, deštruktívnost, sebastimulácia).
Odvrátenie sa - môže, vzhladom na situáciu, znamenat: odloženie predmetov zo stola jemne pridržajúc dieta rukami dolu a odvrátením hlavy asi na 10 sekúnd, môže to byt aj otocenie stolicky dietata - od skupinovej cinnosti.
Izolácia - pre závažnejšie problémy správania (napr. záchvaty zúrivosti) alebo dlhodobé problémy kde je nutný systematickejší prístup, možno použit aj niektorú formu izolácie. Je to najmä: posadenie dietata na stolicku na kraji miestnosti a jeho odizolovanie od okolia nejakou clonou. Pritom nezabúdajte na:
- okamžité, ale pokojné premiestnenie dietata na stolicku. Môže pomôct ked neutrálnym hlasom dodáte: "Nebijeme sa...". Dalej môžeme urobit to isté, ale bez akejkolvek našej reakcie - ani sa na dieta nepozrieme. Niekedy je práve najlepšie situáciu vôbec nekomentovat. Ak využívate tento prístup, nesklznite k vysvetlovaniu: "Ty si zlý chlapec, pozri sa co si urobil...Teraz si sadneš na stolicku, kým nebudeš dobrý!".
- pripravte sa, že budete musiet zostat s dietatom. Je prekvapivé, ako mnohé deti budú pokojne sediet, iným budete musiet zabránit, aby clonu nestrhli dolu!
- izoláciu ukoncite po primeranej dobe - podla dohodnutého programu.
Pre niektorých ludí sú princípy ignorovania, ako reakcie na negatívne správanie dietata, nepochopitelné alebo neakceptovatelné. Je to pravdepodobne preto, že sa snažia vyrovnat s tým co dieta robí, chcú ho jednoducho nechat žit s týmto správaním! To, co sa snažíme docielit ignorovaním, je v podstate redukcia negatívneho správania maximálne pokojným a úcinným spôsobom. (Jedine vtedy možno pochybovat, ak dieta napr. neustále napomíname, pricom docielime to, že sa negatívne správanie len stupnuje!)
Fyzické obmedzenie
U malého poctu detí niekedy dochádza k situácii, kedy je nutné fyzicky im zabránit v ubližovaní sebe i druhým. Tieto techniky nám teda poslúžia v už opisovaných prípadoch agresivity a záchvatov zúrivosti. Nie vždy záchvat zlosti dieta vôlou neovláda. V tých prípadoch je potrebné použit iné techniky. Fyzické obmedzenie slúži jednak k tomu, aby sme dostali správanie dietata pod kontrolu, ale aj aby sme mu poskytli pocit bezpecia a príjemnosti. Aj ked k dietatu verbálne neprehovoríme, naše správanie vyjadruje správu: "Všetko je v poriadku...ty nedokážeš ovládat vlastné správanie, takže ja to urobím miesto teba." Obzvlášt pocas závažnejších záchvatov sa autistické dieta stáva neštastným kvôli neschopnosti ovládat sa a aj napriek tomu, že zúrivo s vami bojuje, následne sa upokojí a nadobúda pocit istoty - hoci je vami fyzicky obmedzované. Na záver takýchto "epizód" je dieta obvykle relaxované a urcitú dobu reaguje ovela lepšie.
V podstate neexistuje správny alebo nesprávny spôsob ako držat dieta. Vela závisí od vaších vlastných fyzických schopností, velkosti a sily dietata, miesta kde k záchvatu došlo, od toho ci potrebujete pomoc dalšej osoby alebo nie atd.
Dalej uvádzame najcastejšie a najúcinnejšie pozície:

A.
1. Najvhodnejšia u malých detí.
2. Nohami pevne obopíname nohy dietata okolo kolien, s rukami okolo hrudníka, pevne držiac jeho ruky alebo zápästia.
3. Držte hlavu dietata na úrovni vášho hrudníka,
pohybujte sa dopredu v prípade že sa dieta snaží mykat hlavou.
4. Ak je to nutné, fixujte vlastnými nohami nohy dietata.
5. Ak je nutná pomoc dalšej osoby, druhý dospelý by mal pridržiavat nohy dietata, ale súcasne odvracat hlavu - aby minimalizoval upútanie pozornosti dietatom.
6. Ked sa dieta ukludnuje, pomaly uvolnujte obmedzenie.

B.
1. Je možné použit u o nieco starších detí.
2. Snažte sa opriet chrbtom o stenu, nábytok a pod.
3. Držte hlavu dietata na úrovni vášho hrudníka a pohybujte sa dopredu - ak sa snaží mykat hlavou.
4. Ak je to nevyhnutné, zaistite nohy dietata vlastnými nohami.
5. Ak je nutná pomoc dalšej osoby, druhý dospelý by mal pridržiavat nohy dietata, ale súcasne odvracat hlavu - aby minimalizoval upútanie pozornosti dietatom.
6. Ked sa dieta ukludnuje, pomaly uvolnujte obmedzenie.

C.
1. Používa sa ked dieta už sedí, alebo sa môže posadit na stolicku - ak ho v tejto pozícii udržíte lahšie ako v A. alebo B.
2. Držte ruky dietata dolu - ak sa snaží byt nimi dookola alebo ak chce ublížit sám sebe (hrýzt si ruky, bit
hlavu atd.)
3. Vlastnými nohami obmedzte dieta ak chce kopat.
4. Pozor na narážanie chrbtom o stolicku, ako aj pohyby dopredu v snahe pohrýzt.
5. Ked sa dieta ukludnuje, pomaly uvolnujte fyzické obmedzenie. Ked je pokojné, dovolte mu vstat zo stolicky.
V každej z týchto situácií:
Vždy: * budte kludní a dôverujte si
* k dietatu hovorte upokojujúco
* požiadajte o pomoc ak ju potrebujete
* vedte knihu záznamov
Nikdy: * sa nesnažte použit túto techniku ked ste s dietatom osamote. Aj ked nebudete potrebovat priamu pomoc druhej osoby, musí byt pri vás ešte jeden clovek.
Bolo by tiež vhodné, keby další prítomní dopselí rozptýlili ostatné deti - mohli by byt nepríjemným obecenstvom.
Posledné dve techniky opisujeme podrobnejšie, kedže sú to menej prirodzené metódy.
Dalej strucne opisujeme niektoré bežné metódy, z ktorých mnohé používate každý den bez toho, aby ste o nich museli nieco cítat.
Napomínanie
- je pravdepodobne najsamozrejmejší spôsob ako upozornit dieta aby s niecím prestalo.Napomínanie bude úcinnejšie ak: je dieta ochotné podriadovat sa, sa urcité prejavy správania len zacínajú objavovat, dieta primerane rozumie reci a ak je mu inštrukcia známa. Naopak napomínanie velmi nepomôže ak: má dieta velmi slabé porozumenie reci, je velmi odhodlané nieco urobit, sa takto správa aby upútalo našu pozornost (v tom prípade napomínanie ešte zhorší správanie). Je najlepšie napomenút dieta sebaistým, prísnym ale pokojným tónom, vyjadrovat sa jednoducho, (napr. "Janko nekop!"). Nedajte sa vyprovokovat a vyhýbajte sa neustálemu napomínaniu!

Premiestnenie z cinnosti
- je velmi špecifické vzhladom na každú situáciu, ale ked napr. dieta rozhadzuje piesok dookola, môžeme ho z pieskoviska premiestnit. Podla toho, nakolko dieta rozumie slovným varovaniam, možno použit spôsob: "Ak budeš rozhadzovat, piesok nebude!" Vždy dietatu vysvetlite preco je premiestnované. Znovu, podla jeho porozumenia, môžete mu ponúknut možnost vrátit sa k pôvodnej cinnosti (napr.: "Ked si dobrý, potom piesok."). Niekedy naopak môžete premiestnit cinnost namiesto dietata. Je dôležité uvedomovat si možné následky premiestnenia z cinnosti. Napr. možné snahy dietata vrátit sa k nej, prípadný záchvat zúrivosti atd. Raz ked ste sa dieta rozhodli premiestnit, musíte znášat všetko, co to spôsobí!
Ponúknut alternatívu
- je najužitocnejšie v prípade repetitívneho správania (zoradovanie predmetov do radov, krútenie predmetmi...). Namiesto toho, že dietatu predmet zoberieme a necháme ho len tak - s prázdnymi rukami, dajme mu nieco iné, s cím by sa mohlo zabavit.
Rozptýlit
- v zmysle odpútat dieta od obsesívneho a repetitívneho správania (ako sme uviedli vyššie), ale aj v zmysle zbavenia dietata strachu a nespokojnosti.
Zobrat výhody, vyjednávat
Všetci sa snažíme dospiet k situácii ked môžeme s dietatom vyjednávat. Je to možné a úcinné u dietata s dobrým porozumením reci, ako aj dobrým porozumením následností udalostí, (že veci sa dejú v urcitom poradí). Dávajte si pozor na vlastné vyjadrovanie. Pre väcšinu detí platí, že prípadná strata výhod alebo naopak získanie urcitých privilégií, by mala byt okamžitá. Napr.:
1. "Ked to urobíš...môžeš sa íst pohojdat."
2. Alebo: "Ked to neurobíš...nebude piesok." atd.
Ked je to možné, vždy je lepšie vyjednávat pozitívnym spôsobom, ako v príkl.1.

Záver
Tento materiál sa snažil dotknút niektorých z najcastejších problémov autistických detí, ako aj niektorých spôsobov ako im celit. Malo by byt jasné, že neexistuje jednoznacne správna alebo nesprávna cesta. Každé dieta je iné a každá situácia je iná. Dôležité je to, ci v rámci tohoto všeobecného návodu sme schopní vypracovat si vlastný prístup a individuálny štýl, ktorý nám samým a dietatu vyhovuje. Musíme si uvedomit, že rovnako dôležitá ako dôvera vo vlastné schopnosti - vysporiadat sa s problémovým správaním dietata, je vlastné dieta a jeho problémy. Niekedy máte pocit, že sa snažíte odstránit nežiadúce správanie, ale spôsobom ktorý vám je neprirodzený. Vždy sa opýtajte samy seba i iných co robíte a preco to tak robíte! Ked dokážete zostat nezaujatí, prispôsobiví a nestratíte zmysel pre humor - potom je nepravdepodobné, že sa vyberiete nesprávnou cestou!

Z anglického originálu voľne preložila: PaedDr. Andrea Šedibová
Materiál je možné využiť len pre individuálnu potrebu, akékoľvek ďalšie zverejnenie je nad rámec uvoľnenia materiálu autorom a je neprípustné.
> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk