Hlavná stránka
 ... venujem
 Andrejkovi ...  
 
 štruktúra stránky
INFORMÁCIE
> charta práv osoby s autizmom

> ..o téme
> kongresy
> vlastné časopisy
> pomôcky pre prácu
> poradenstvo
> charta autistu
> internetové linky


CHARTA PRÁV OSOBY S AUTIZMOM


Ľudia postihnutí autizmom by mali mať rovnaké práva a výhody, aké využívajú ostatní obyvatelia Európy, ak sú tieto práva primerané a v záujme autistickej osoby. Tieto práva by mali byť REŠPEKTOVANÉ v každom štáte, Mali by byť chránené a podporované zákonmi každého štátu.
V právach osôb postihnutých autizmom by mali byť zahrnuté USTANOVENIA Deklarácie Spojených národov, akými sú:
Práva mentálne postihnutých, 1971 a
Práva postihnutých osôb, 1975,
ako aj ďalšie príslušné vyhlásenia ľudských práv:


1. Právo žiť taký nezávislý a plnohodnotný život, aký je možný vzhľadom na ich
potenciál
2. Právo na dostupnú, objektívnu a správnu diagnózu a vyšetrenie
3. Právo na dostupnú a primeranú edukáciu
4. Právo na to, aby sa mohli podieľať všetkých rozhodnutí dôležitých pre ich budúci
život; práva každého jednotlivca musia byť rešpektované a zaručené v maximálnej
miere
5. Právo k dostupnému a vhodnému bývaniu
6. Právo na využívanie vybavenia, pomoci a podpory rôznych služieb tak, aby mohli
žiť plne produktívny život dôstojným a nezávislým spôsobom
7. Právo na podporu, resp. sociálne dávky, ktoré im umožnia mať vždy dostatok
jedla, oblečenia, ubytovanie a ďalšie “nevyhnutnosti” života,
8. Právo podielať sa, v takej miere ako im to ich stav umožňuje, vytvárania a
poskytovania služieb pre uľaheenie vlastného života.
9. Právo na primerané poradenské služby, zdravotnú starostlivosť (o fyzické i
mentálne zdravie); čo zahreuje aj poskytovanie primeranej liečby poskytovanej v
najlepšom záujme pomôcť každému jednotlivcovi, poskytujúc všetky ochranné
opatrenia
10.Právo na zmysluplné zamestnanie a profesionálny výcvik - bez diskriminácie,
alebo stereotypu; výcvik alebo zamestnanie musia brať ohľad na schopnosti a voľbu
každého jednotlivca.
11.Právo na dostupnú prepravu a voľnosť pohybu
12.Právo zúčastoovať sa kultúrnych a zábavných akcií, rekreácie a športu
13.Právo na dostupnosť všetkých služieb a možností, ktoré ponúka spoloenosť
14.právo na sexuálne a iné vzťahy, aj manželstvo, bez zneužívania a donucovania
15.Právo na právne zastupovanie a asistenciu a úplnú ochranu zákonných práv
16.Právo na ochranu pred neoprávneným “väznením” na psychiatrických klinikách,
alebo v iných reštriktívnych zariadeniach
17.Právo na ochranu pred zneužívaním alebo zanedbaním fyzickej liečby
18.právo na ochranu pred farmakologickým zneužívaním alebo nesprávnym
používaním farmák
19.Právo na dostupnosť všetkých informácií ohľadom osobných zdravotných,
psychologických, psychiatrických alebo edukačných záznamov.


Prezentované na 4. Kongrese Autism - Europe v Haagu, 10. Mája 1992

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk